Маркетинг и Мениджмънт

Изработване на Бизнес Стратегия, Бизнес План и Бюджет

Описание Малък Среден Голям
Развиване на бизнес идеята      
Дефиниране на мисия и цели
     
Дефиниране на таргет групи потребители
     
Дефиниране на основни групи продукти и услуги
     
Дефиниране на географска насоченост
     
Определяне на потенциала за развитие
     
Цели и Бюджет      
Годишни цели за първите 3 години
     
Бюджет за маркетинг и реклама за първата година
     
Маркетингов анализ на пазара      
Анализ на сектора и тенденции на пазара
     
Анализ на конкуренцията
     
Прогнози за развитие на пазара
     

Изработване на Маркетингова и Рекламна Стратегия

Описание Малък Среден Голям
Дефиниране на таргет групи потребители
     
Дефиниране на  основни групи продукти и услуги
     
Дефиниране на географска  насоченост
     
Дефиниране приоритетни търговски канали
     
Препоръчване на фирмено лого      
Препоръчване на визия
     
Препоръчване на основно маркетингово послание
     
Препоръчване на основни рекламни канали      
Препоръчване на честота и продължителност на рекламните кампании
     
Изготвяне на бюджет за маркетинг и реклама за първата година
     
Изготвяне на няколко рекламни послания      
Изготвяне на медиен план      

 

Оперативни Маркетинг пакети

Описание Малък Среден Голям
Препоръчване на портфолио на ниво марки      
Препоръчване на портфолио на ниво марки и продукти      
Изготвяне на предложение за доставчици      
Водене на преговори с потенциални доставчици      
Изготвяне на ценова политика и стратегия на ниво марки      
Изготвяне на ценова политика и стратегия на ниво марки и продукти      
Препоръчване на начини за доставка и администриране на поръчките      
Препоръчване функционалности на магазина      
Препоръчване на Рекламна Стратегия и План      
Изготвяне на медиен план      

Изработване на пазарни анализи по задание

Конкретни анализи на пазара по поръчка на клиенти: сегментация, ниши, потенциал и прогнози за развитие. 

?