Условия за ползване

Приемане на Условията

Услугите, които фирма „Фрог Консулт” ООД Ви предоставя са предмет на настоящите "Условия за ползване”. Фирма „Фрог Консулт” ООД си запазва правото да променя настоящите "Условия за ползване" по всяко време без предварително уведомление за това. Може да видите актуалната версия на „Условията за ползване” като последвате хипер връзката "Условия за ползване" в долната част на нашата интернет страница.

Описание на Услугите

Фирма „Фрог Консулт” ООД Ви предоставя достъп до разнообразни ресурси, включително и места за изтегляне на файлове, блогове и информация за продукти и услуги (наричани накратко „Услуги”). Тези услуги, включително и всички актуализации, подобрения, нови функции/приложения или нова уеб функционалност, са предмет на настоящите „Условията за ползване”.

Ограничено Ползване за Лични и Нетърговски Цели

Услугите се предоставят само с търговска цел, освен ако изрично не е указано друго. Нямате право да променяте, да копирате, да разпространявате, да предавате, да показвате, да представяте, да размножавате, да лицензирате, да създавате производни произведения, да продавате информация, софтуер, продукти или услуги, получени или извлечени от Услугите.

Поверителност и Защита на Личната Информация

Всички данни, включително и Вашите Лични данни се събират с цел регистрация в сайта, създаване на поръчка, фактуриране и поддържане на актуална информация във Вашия профил. По време на процеса се спазват всички условия и изисквания за събиране, използване и разкриване на данни в съответствие със Закона за Защита на Личните Данни.

Пояснение относно Софтуера, който може да се изтегли от тази Интернет Страница

Всеки софтуер, който е предоставен за изтегляне от Услугите (наричан тук по-долу „Софтуер”), е защитен обект на авторските права на фирма „Фрог Консулт” ООД. Използването му се регулира от условията на лицензионното споразумение с крайния потребител, ако има такова, което придружава или е включено в софтуера ("Лицензионно споразумение"). Крайният потребител няма да може да инсталира Софтуер, който е придружен от или включва Лицензионно споразумение, ако преди това не приеме условията на Лицензионното споразумение.

Софтуерът се предоставя за изтегляне и използване само от крайни потребители в съответствие с Лицензионно споразумение. Възпроизвеждането или разпространението на Софтуера в разрез с условията на Лицензионното споразумение, е изрично забранено от закона и може да доведе до налагане на тежки наказания съгласно гражданското или наказателно законодателство. Нарушителите ще се преследват с всички разрешени от закона средства.

БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА СМИСЪЛА НА ПРЕДХОДНИТЕ КЛАУЗИ, КОПИРАНЕТО И КАЧВАНЕТО НА СОФТУЕР НА ДРУГИ СЪРВЪРИ ИЛИ МЕСТА С ЦЕЛ ПО-НАТАТЪШНО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ ИЛИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ, Е СТРОГО ЗАБРАНЕНО, ОСВЕН, АКО НЕ Е ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНО ОТ ЛИЦЕНЗИОННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРИДРУЖАВАЩО СЪОТВЕТНИЯ СОФТУЕР.

Пояснение относно Софтуера, Документите и Услугите, предоставяни на тази Интернет Страница

ФИРМА „ФРОГ КОНСУЛТ” ООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РЕАЛНИ, СТРАНИЧНИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ВРЕДИ, ПРИЧИНЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ЗАГУБА НА ФУНКЦИОНАЛНОСТ, ДАННИ ИЛИ ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТОВА СЕ ДЪЛЖИ НА ЗАВЕДЕНИ ИСКОВЕ ПО ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГ ДЕФЕКТ, ПОРОДЕН ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАБОТАТА НА СОФТУЕР, ДОКУМЕНТАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИЛИ НЕПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГИТЕ ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ УСЛУГИТЕ.

Акаунт на регистриран Потребител, Парола и Сигурност
За някой услуги е необходимо да преминете процеса на регистрация като ни предоставите актуална, пълна и точна информация според указанията в съответния формуляр. Освен това трябва да изберете парола и да посочите валиден имейл. Носите пълната отговорност за запазване на поверителността на Вашия акаунт и парола. Освен това носите отговорност за всички действия извършени от Вашия акаунт. Приемате да уведомите незабавно фирма „Фрог Консулт” ООД в случай на неоторизирано използване на Вашия акаунт или друг пробив в сигурността. Фирма „Фрог Консулт” ООД не носи отговорност за загубите, които може да претърпите, ако някой друг използва Вашият акаунт и парола, независимо дали това става с или без Ваше знание. Може да бъдете подведен под отговорност за загуби, претърпени от фирма „Фрог Консулт” ООД или трета страна, причинени от използването на Вашия акаунт и парола от трето лице. Нямате право да използвате чужд акаунт без разрешение от титуляра на съответния акаунт.
Незаконна или Забранена Употреба

Едно от условията за достъп до Услугите е да се въздържате от използването им за незаконни цели или цели, които са забранени според настоящите условия, ограничения и пояснения. Нямате право да използвате Услугите по начин, който може да нанесе вреди, да блокира, да претовари или да повреди някой сървър на фирма „Фрог Консулт” ООД или мрежата (мрежите), свързани към сървър на фирма „Фрог Консулт” ООД, или да попречи на трета страна да използва някоя от Услугите. Нямате право да опитвате да получите неоторизиран достъп до Услуга, чужд акаунт, компютърна система или мрежа, свързани към сървър на фирма „Фрог Консулт” ООД, или до някоя от Услугите, посредством хакерски действия, целенасочено търсене на пароли за достъп или с други средства. Нямате право да получите и да се опитвате да получите материали или информация чрез средства, които непреднамерено са включени в Услугите.

Ползване на Услугите

Услугите могат да съдържат имейл услуги, услуги за електронен бюлетин, блог зона, които имат за цел да осигурят на потребителите възможност да общуват един с друг (наричани накратко поотделно „Комуникационна услуга” и заедно „Комуникационни услуги”). Вие се съгласявате да използвате комуникационните услуги само, за да публикувате, да изпращате и да получавате надлежни съобщения и материали и такива, които са свързани с конкретна комуникационна услуга. Вие също така се съгласявате, че няма да използвате Комуникационните услуги по някой от следните начини, които не изчерпват всички възможни случаи:

 • Използване на Комуникационните услуги във връзка с проучвания, състезания, пирамидални схеми, верижни писма, нежелана поща, спам, многократно изпратени еднакви съобщения или рекламни съобщения (с търговска или друга цел).

 • За клевети, обиди, тормоз, преследване, заплахи или други нарушения на законните права (правото на лична неприкосновеност и правото на гласност) на другите потребители.

 • За публикуване, пускане на обяви, качване и разпространение на неподходящи, профанизирани, обидни, вулгарни, неприлични или незаконни теми, имена, материали и/или информация.

 • За качване или предоставяне по друг начин на файлове, които съдържат изображения, фотографии, софтуер или други материали, които са защитени от законите за интелектуалната собственост, включително, но не само, законите за авторските права и търговските марки (или от правото за лична неприкосновеност и правото на гласност), освен, ако не притежавате или контролирате тези права, или сте получили необходимото съгласие да извършите съответните действия.

 • За използване на материали и информация, включително изображения и фотографии, които са предоставени чрез Услугите по начин, който нарушава авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост на трети страни.

 • За качване на файлове, които съдържат вируси, троянски коне, червеи, бомби със закъснител, канселботове, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да нарушат работата на друг компютър или правата на собственост на трети страни.

 • За реклама или предложения за продажба/покупка или услуги с търговска цел, освен, ако Комуникационните услуги изрично разрешават подобни съобщения.

 • За изтегляне на файлове, качени от друг потребител, за които знаете, или е трябвало да знаете, че не могат легално да се възпроизвеждат, показват, демонстрират или разпространяват по този начин.

 • За фалшифициране или изтриване на информация за (управление на) авторски права, например присвояване на авторство; бележки за правния статут, правни или други надлежни съобщения; регистрирани опознавателни знаци, етикети за произход или изходен код на софтуер, или други материали, които се съдържат в качения файл.

 • За ограничаване или възпрепятстване на други потребители да използват комуникационните услуги.

 • За нарушаване на правилата за поведение или други инструкции, отнасящи се до конкретна комуникационна услуга.

 • За събиране или придобиване по друг начин на информация за други (потребители), включително имейл адреси.

 • За нарушаване на приложимите закони и разпоредби.

 • За създаване на фалшива идентичност с цел въвеждане в заблуда.

 • За използване, изтегляне или копиране по друг начин; или предоставяне (независимо дали е безплатно или срещу заплащане) на физическо или юридическо лице на списък (списъци) с потребителите на Услуга или друга пълна или частична информация за потребителите или техните действия (вкл. данни за използването на Услугите).

Фирма „Фрог Консулт” ООД няма задължение да следи и контролира Комуникационните услуги. Независимо от това, фирма „Фрог Консулт” ООД си запазва правото да преглежда публикуваните чрез Услугите материали и да ги отстранява по свое усмотрение. Фирма „Фрог Консулт” ООД си запазва правото да прекрати по свое усмотрение достъпа Ви до някои или до всички комуникационни услуги по всяко време, независимо от конкретна причина и без да Ви уведоми за това.

Фирма „Фрог Консулт” ООД си запазва правото по свое усмотрение и по всяко време да разкрива информация, ако тя счете това за необходимо, за да се изпълнят изискванията на приложимото законодателство, съдебно решение или искане на правителство(то), или да редактира, откаже да публикува или да отстрани изцяло или частично информация или материали.

Връзки към Интернет Страници на Трети Страни

ВРЪЗКИТЕ В ТАЗИ ЗОНА ЩЕ ВИ ИЗВЕДАТ ИЗВЪН ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ФИРМА „ФРОГ КОНСУЛТ” ООД. СТРАНИЦИТЕ, КЪМ КОИТО СА ВРЪЗКИТЕ, НЕ СЕ КОНТРОЛИРАТ ОТ ФИРМА „ФРОГ КОНСУЛТ” ООД И ПОРАДИ ТОВА ТЯ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ЗА ВРЪЗКИТЕ, КОИТО СЕ СЪДЪРЖАТ ТАМ, ИЛИ ЗА ПРОМЕНИТЕ И АКТУАЛИЗАЦИИТЕ НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. ФИРМА „ФРОГ КОНСУЛТ” ООД НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА МАТЕРИАЛИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ (WEBCASTING) ИЛИ ДРУГА ФОРМА НА ПРЕДАВАНЕ, ПОЛУЧЕНА ОТ СТРАНИЦАТА, КЪМ КОЯТО ИМА ВРЪЗКА ОТ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ФИРМА „ФРОГ КОНСУЛТ” ООД. ФИРМА „ФРОГ КОНСУЛТ” ООД ВИ ПРЕДОСТАВЯ ТЕЗИ ВРЪЗКИ САМО ЗА УДОБСТВО И ВКЛЮЧВАНЕТО ИМ НЕ ОЗНАЧАВА ОДОБРЕНИЕ НА СЪОТВЕТНАТА СТРАНИЦАТА.

?